หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 
 
การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.  4460 2 1 ต.ค. 2565
กรณีศึกษา กรณี สตง. ทักท้วงเรื่องการทดสอบคอนกรีต  28391 3 21 ส.ค. 2565
ข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอราคาของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7  6466 3 5 มี.ค. 2564
แนวทางการชี้แจงการจัดซื้อ  2362 0 1 ก.พ. 2564
การพิจารณาโทษทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.  1213 0 30 ม.ค. 2564
การรับรองกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง อบต.มีอำนาจหน้าที่หรือไม่ มีคำตอบ   5479 1 26 ม.ค. 2564
การบอกเลิกสัญญาจ้าง  28195 0 23 ม.ค. 2564
การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในการขออนุญาตต้องทำอย่างไร  213 0 18 ธ.ค. 2563
เปรียบเทียบวิธีการโอนงบประมาณ แก้ไขงบประมาณรายจ่าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 กับ พ.ศ.2563   151 0 18 ธ.ค. 2563
.การติดตั้งเครนก่อสร้าง  336 0 17 มิ.ย. 2563
สมาชิกสภา อบต.สามารถเสนอญัตติเพื่อให้สภา อบต.อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โดยมีนายกฯ อบต.รับรองได้หรือไม่  356 2 26 ก.พ. 2563
การเขียนโครงการ  3941 0 3 ก.พ. 2563
แก้ไขแบบต้องรับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   215 0 3 ก.พ. 2563
การอุทิศที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยาย   925 0 3 ก.พ. 2563
ปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพ  279 0 16 ต.ค. 2562
หารือการโอน​ แก้ไข​ เปลี่ยนแปลง​คำชี้แจง หมวดค่าครุภัณฑที่ดิน​สิ่งก่อสร้างที่ได้ขอเบิกตัดปีแต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันธ์  312 0 30 ก.ค. 2562
หารือการอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านโครงการด้านการสาธารณสุข  298 0 30 ก.ค. 2562
แนวทางการคืนเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  423 0 30 ก.ค. 2562
ที่ กค (กวจ) 0405.2/9619 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง  364 0 28 มิ.ย. 2562
การปรับปรุงถนน  1142 13 31 พ.ค. 2562
การก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะประโยชน์  446 0 28 ม.ค. 2562
การก่อหนี้ผูกพัน  426 1 28 ม.ค. 2562
อำนาจและหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เทศกิจ  4395 0 28 ม.ค. 2562
หารือของ มท.เกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ  416 0 28 ม.ค. 2562
หารือการจ่ายเงินสะสมจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสระพักน้ำดิบ  463 1 28 ม.ค. 2562
  (1)     2      3      4      5   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
อบต.โพกรวม : 036-510-803 กองช่าง : 036-510-802 กองสวัสดิการสังคม : 036-510-564 งานป้องกันฯ : 036-699-433
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 7,174,396 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10