หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 
 
แนวทางการชี้แจงการจัดซื้อ
 

แนวทางการชี้แจงการจัดซื้อ โดยอาจารย์เพชร โพสาราช

**** ชี้แจงการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน*****

รูปแบบ หรือขั้นตอนการชี้แจง หรือการให้ถ้อยคำ...ในกรณีถูกตรวจใกรณีต่างๆ นำไปเป็นแนวทาง......
ตอบหรือชี้แจง ได้ครับ....

ท่านเป็นปลัดเทศบาล...และสถานะหนึ่ง คือ เพื่อน ....ผม บอกว่า....

"จังหวัดมีหนังสือถึงเทศบาล ตีหน้าซองตัวแดง "ลับ" เนื้อหาสาระหนังสือ อ่านแล้ว สรุปให้เทศบาลรายงานขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ที่ได้จัดซื้อ ปี 2559"...

ถาม ! ผมว่า** จะชี้แจง แนวทางแบบใด....
*************จริงแล้ว เข้าใจว่า ท่านปลัด (เพื่อน) คงพอชี้แจงได้ แต่เพราะด้วยความวิตก....ท่ีอยู่ๆ จังหวัดมีหนังสือแจ้งว่าจะทำการตรวจสอบการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ และแนบหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว 1969 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ของอปท. ทำเสมือนว่า " เทศบาลมีการทุจริตแล้ว อย่างนั้นแหละ
พอเห็นหนังสือ ตีหน้าซองว่า "ลับ" จึงตกใจ.....เบลอๆ.....ครับ.

ขอแนะนำแนวทางให้เพื่อน และพี่-น้อง ท้องถิ่น ที่อยู่ในสถาะหรือสถานเดียวกัน ในการเขียนตอบ หรือชี้แจง ข้อตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยตรวจสอบ มีขั้นตอน พอสังเขป ดังนี้

(1) ความเป็นมาของโครงการ..(ขั้นตอนการจัดทำโครงการ)
-มีแผนพัฒนา /ประชาคม/ ระบุเป้าหมายน/วัตถุประสงค์....
-การบรรจุในงบประมาณรายจ่าย /การนำเข้าเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี /คำชีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี....
-ราคาตามบัญชีมาตรฐานสำนักงบประมาณ หรือ ราคาตามท้องตลาด

(แนบเอกสาร....)

(2) ขันตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ(สเปก) และการกำหนดราคากลาง....
-มีการแต่งตั้งกรรมการ หรือมอบหมายบุคคล...
-มีกระบวนการหรือขั้นตอน การหาราคากลาง หรือขั้นตอนการกำหนดสเปกอย่างไร (อธิบายพอสังเขป)
-แนบเอกสารรายงานการประชุมกรรมการ หรือบันทึกรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่เสนอรายงาน นายก....)

(3) ขั้นตอนการประกาศ/ ประกาศราคากลาง..
-ลงประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.
-ประกาศราคากลางในระบบ E-GP
-ประกาศราคากลางในเว็ปไชค์หน่วยงาน
(แนบหลักฐาน)
-ลงประกาศ/เอกสารประกวดราคา ในระบบ
E-GP (แนบหลักฐาน)

(4) ขั้นตอน การจัดซื้อ(พิจาณาผลการประกวดราคา)
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาผลประกวดราคา
-อธิบายขั้นตอน การดำเนินการของ คณะกรรมการ โดยย่อ...เช่น
การตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วม
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ
การตรวจสอบสเปก/ราคา ของผู้ยื่นซอง
(แนบรายงานการประชุมกรรมการ....)

(5) ขั้นตอนการจัดทำสัญญา
ทำสัญญาเมื่อ...
ส่งสัญญาให้สตง.....
ส่งสัญาสรรพากร.....
(แนบหลักฐาน.........)

(6) ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุ
-ผู้ขายแจ้งส่งมอบเมื่อ.......
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรัลบเมื่อ....
-อธิบายขั้นตอนกระบวนการตรวจรับพัสดุ พอสังเขป (พร้อมแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการ...)

(7) ขั้นตอนการเบิกจ่างเงิน...
-การจดทะเบียบคูมือ(โอนกรรมสิทธิ์ใเทศบาล.......เมื่อ.....
-จ่ายเงินเมื่อ.....................
(แนบหลักฐาน)

(8) การใช้ประโยชน์ หรือความคุ้มค่า...
-โดยให้รวบรวมสถิติขยะตกค้างหรือปริมาณการจัดเก็บขยะมูลฝอยก่อนซื้อรถ...เป็นอย่างไร....
และประมาณขยะตกค้างหรือการจัดเก็บขยะมูลฝอย หลังจากซื้อรถ ...เป็นอย่างไร.
- (ประมาณขยะลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่...)
- และให้แสดงตารางหรือแผนการปฏิบัติงานในแต่ละวัน อย่างชัดเจน.....(เป็นข้อมูลเชิงประจักว่า เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน หรือได้ประโยชน์จากการจัดซื้อรถขยะ
จริง)

**** นี้คือขั้นตอนการชี้แจง ภาพรวมของโครงการ.******

(9) อาจเป็นขั้นตอน ที่อาจชี้แจงเฉพาะที่หน่วยตรวจสอบต้องการทราบอย่างละเอียด หรือมีข้อสงสัย เป็นพิเศษ...
( -เฉพาะกรณีว่าอาจมีมูลทุจริต...) ประเด็นนี้ไม่อาจบอกได้ว่า จะต้องชี้แจงอย่างไร เพราะไม่ทราบข้อมูลหรือข้อกล่าวหาร.....กรณีนี้ ยินดีปรึกษา..เป็นเคสๆ ครับ...

ซึ่งข้อแนะนำข้างต้น เพื่อนๆ นำเป็นไปแนวทางการตอบ .........ข้อการตรวจสอบได้......ครับ

*******ขอให้ copy ไว้ ครับ...***อาจเป็นประโยชน์ไม่มาก ก็น้อย..

สวัสดัวันอาทิตย์

เพชร โพสาราช
22/4/2561

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 11.34 น. [ IP : 110.77.159.22 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 6,420,488 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10