หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 
 
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่พัสดุ กรณีที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
 

        ความรับผิดของเจ้าหน้าที่พัสดุ กรณีที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง แล้วเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ทักท้วง....แม้เจ้าหน้าที่พัสดุ จะบรรจุได้เพียงแค่ 2 เดือนกว่ามยังไม่ผ่านทดลองงาน ก็ต้องรับผิด...ถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง...เพียงแต่ได้รับลดส่วนแห่งความรับผิดลงมา เพราะถือว่าประสบการณ์ยังน้อย(แต่ไม่พ้นความรับผิด)....ตามคำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.383/2558 สรุปความได้ว่า

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 จังหวัดขอนแก่นได้ตรวจสอบการจัดจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 กรณีการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแปนพร้อมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแปนในวงเงิน 4,989,000 บาท ซึ่งได้มีการคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องเป็นผลให้มีการกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็น โดยราคากลางที่กำหนดไว้เดิมคือ 5,000,000 บาท แต่ราคากลางของค่างานก่อสร้างดังกล่าวคือ 4,649,832.82 บาท ส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินเกินความจำเป็นจำนวน 339,167.18 บาท จากการจ้างก่อสร้างดังกล่าว (วงเงินจ้างจำนวน 4,989,000 บาท – ราคากลางของงานก่อสร้าง 4,649,832.82 บาท) โดยในการขออนุมัติดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างดังกล่าวต่อนายอุดม นาชัยเงิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแปน(ในขณะนั้น) ปรากฏหลักฐานตามบันทึกข้อความของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 ระบุรายละเอียดในส่วนของราคามาตรฐานของทางราชการหรือราคากลางของทางราช
การว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาก่อสร้างไว้เป็นเงิน 5,000,000 บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทาง
ราชการหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบหรือมีข้อสังเกตใดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางดังกล่าว การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 ที่กำหนดว่า ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ 21 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างตามรายการดังต่อไปนี้... (3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นเหตุให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองแปน (ในขณะนั้น) ได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางจำนวน 5,000,000 บาท เป็นวงเงินในการจัดจ้าง และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นเงิน 4,989,000 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2547 ลงวันที่ 2 เมษายน 2547 ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายต้องจ่ายค่าจ้างก่อสร้างสูงเกินความจำเป็นจำนวน 339,167.18 บาท (วงเงินจ้างจำนวน 4,989,000 บาท - ราคากลางของงานก่อสร้าง 4,649,832.82 บาท) พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังกล่าว เป็นการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

CR :Witsanu Konglek , นิติธรรม แกล้วกล้า

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 12 ม.ค. 2559 เวลา 19.12 น. [ IP : 58.9.212.77 ]  
 

ปัจจุบันยึด อ.384/2561

เขียนโดย   คุณ พงศ์

วันที่ 16 พ.ค. 2566 เวลา 08.47 น. [ IP : 1.20.93.15 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
อบต.โพกรวม : 036-510-803 กองช่าง : 036-510-802 กองสวัสดิการสังคม : 036-510-564 งานป้องกันฯ : 036-699-433
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 8,533,512 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10