หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 
 
การเขียนโครงการ
 

กันลืม... (การเขียนโครงการ)

แนวความคิด...ท่านผู้ใหญ่ จุดประกาย..
จึงได้ฉุกคิดและนำมาปรับใช้....เวลา หน่วยตรวจสอบ ท่านทักท้วงถึงอำนาจหน้าที่ของ อปท. ว่าท่านใช้อำนาจข้อใด ระเบียบใด ในการดำเนินการ ในการจัดงาน จัดกิจกรรม ฯ ท่านตอบได้ แต่...ตอบไม่ตรงประเด็น หน่วยตรวจสอบ ทัก * * * กอย่าง ท่านตอบ * * * กอย่าง สำคัญว่างานหรือโครงการที่ท่านทำหรือดำเนินการไปแล้วนั้น ท่านใช้อำนาจหรือระเบียบข้อใด ท่านตอบได้ ตรงประเด็น แก้ไขตรงจุด... ไม่มีปัญหา ไม่น่ากลัว งั้น...จะลองปรับเปลี่ยนการเขียนโครงการครอบคลุมเนื้อหา อ้าง มาหมด ตั้งแต่ พรบ. จัดตั้งทั้งหลายเหล่านั้น อ้างระเบียบ อ้างหนังสือสั่งการ อ้างอำนาจหน้าที่...
#เอาละวะ สติมา ปัญญาเกิด.......#ขอบคุณคะท่านที่ให้แง่คิดคะ
เริ่มเลย..!!!
หลักการเขียนโครงการคะ
ซึ่งประกอบด้วย.....

1. ชื่อโครงการ ต้องเป็นชื่อที่เหมาะสม ชัดเจน ดึงดูดใจ และเฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไร (ควรตรงกันกับในข้อบัญญัติที่ตั้งไว้)
ไม่ต้องไปเพิ่มคำหน้าคำหลังหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ในข้อบัญญัติตั้งชื่ออะไรก้อตามนั้นคะ

2. หลักการและเหตุผล กิจกรรมหรือโครงการที่มีต้องเป็นอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต.
.....จุดนี้เป็นการแสดงถึงปัญหาความจำเป็น ที่ผู้เขียนโครงการต้องพยายามหาเหตุผลล้านพันแปดประการ ใช้ในการอ้างอิง เพื่อแสดงให้ผู้พิจารณาโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ เห็นความจำเป็น และชี้ให้เห็นความสำคัญของการทำโครงการนั้นๆ นะคะ

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการเขียนแสดงถึงความต้องการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสิ่งนั้น การเขียนวัตถุประสงค์ต้องเขียนให้ตรงกับปัญหาว่าระบุไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหานั้น ๆ และต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ สามารถวัดได้

4. วิธีการดำเนินการ แสดงขั้นตอนภารกิจที่จะต้องทำให้การดำเนินงานตามโครงการและระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ และกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ เป็นการระบุเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการและสถานที่ที่จะทำโครงการ

6. งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในโครงการจะเบิกจ่ายได้หรือไม่ต้องมีระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่สั่งให้เบิกจ่ายรายการนั้นๆ ได้ ให้ระบุมาในโครงการด้วยว่ามาจากข้อบัญญัติข้อใด มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยอะไรรองรับการเบิกจ่าย หรือไม่ และควรระบุว่าค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ ระบุรายละเ * * * ยดการจ่าย 1 2 3 4 5........ว่ากันไป...

7. ผู้รับผิดชอบ ต้องระบุชื่อผู้ทำโครงการ เจ้าของโครงการนั่นละคะ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการระบุประโยชน์ที่คิดว่าคาดว่าจะได้จากความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ จะเป็นการระบุว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ แต่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะ

9. การประเมินผลโครงการ เป็นการระบุว่าหากได้มีการดำเนินโครงการแล้ว จะมีวิธีการหรือขั้นตอนการติดตามผลได้อย่างไร และเมื่อใด

นั่นคือหลักการคร่าวๆ ว่าด้วยเรื่องของการเขียนโครงการนะคะ....
จะเอาแนวทางไปปรับใช้ไม่หวงคะ

วราภรณ์ แสงชา 27/01/2563

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 3 ก.พ. 2563 เวลา 11.06 น. [ IP : 159.192.142.115 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803 , 036-511-072
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 11,780,500 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10