หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 
 
การปรับปรุงถนน
 

การปรับปรุงถนนสายริมน้ำเจ้าพระยา หมู่ 1 เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อมา อบต. ได้รื่้อถนนคอนกรีตออกทราบว่าจะทำการขยายถนนก็ดีใจคิดว่าจะเป็นถนนคอนกรีตเหมือนเดิมแต่ถนนใหญ่ขึ้น แต่ปัจจุบันทำไมเป็นถนนลูกรังบดอัดประชาชนได้รับความเดือนร้อนมากเนื่องจากถนนเป็นฝุ่น (เดิมเป็นคอนกรีตก็ดีอยู่แล้ว) อยากทราบว่าทาง อบต. มีโนบายอย่างไรต่อไปคะ จะทำเป็นถนนคอนกรีตเหมือนเดิมได้เมื่อไร

เขียนโดย   คุณ กมลวรรณ

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 10.27 น. [ IP : 134.236.243.12 ]  
 

     ทาง อบต.โพกรวมต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรมา ณ โอกาสนี้ และขอเรียนชี้แจงความเป็นมาของโครงการดังกล่าว ดังนี้

     องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมได้รับงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 , 7  ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,633 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,532 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ วงเงินงบประมาณ 4,248,300 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เจ การโยธา เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  
          ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ดำเนินการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมออกเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมออกแล้ว แต่มิได้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างประสบปัญหาในการสัญจร โดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกจะประสบปัญหาในการสัญจรอย่างมาก
      ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง แต่ผู้รับจ้างก็มิได้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมจึงได้บอกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เจ การโยธา  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ที่ สห 71202/ว 1021 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

      และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมได้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัด รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 , 7  วงเงินงบประมาณ 457,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 11.40 น. [ IP : 110.77.159.217 ]  
 

ในส่วนของการดำเนินการต่อไป ทาง อบต.โพกรวม ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 , 7 ตำบลโพกรวม
   ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน่วยงานออกแบบและมีวิศวกรรับรองแบบแปลนถนนสายดดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้แบบแปลนเรียบร้อยแล้วจะเร่งรัดดำเนินการหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไปเขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 11.47 น. [ IP : 110.77.159.217 ]  
 
 

อบต.โพกรวม ขอเรียนชี้แจงกรณีให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มเติม

      อบต.โพกรวมได้กำหนดให้รถบรรทุกน้ำดำเนินการรดน้ำดับฝุ่นในถนนสายดังกล่าวทุกวันในช่วงเวลาประมาณ 10.00น. ของทุกวัน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
      โดยอบต.โพกรวมจะเร่งรัดดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สาายรหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 , 7  

      อบต.โพกรวม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 08.59 น. [ IP : 110.77.159.139 ]  
 

อยากทราบความคืบหน้าการออกแบบเแปลนและการจัดหาผู้รับเหมาตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะ

เขียนโดย   คุณ กมลวรรณ

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 17.14 น. [ IP : 159.192.141.82 ]  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม  ได้ดำเนินการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และสำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง สห.ถ.28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามแนวทางในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ว ง เงินง บ ป ร ะ ม า ณ  3,446,000  บ า ท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง  3,446,808.86  บ า ท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทแปดร้อยแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)  
  
      โดยได้ดำเนินการออกประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. มีผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร จำนวน 21 ราย มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย

   ซึ่ง หจก.ฟ้าสร้าง 2000   เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

   ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ได้ดำเนินการเรียก หจก.ฟ้าสร้าง 2000  เข้าทำสัญญาคาดว่าไม่เกินเดือน เมษายน 2562 จะได้ทำสัญญา  โดยงานมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
  
    องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 11.33 น. [ IP : 110.77.159.79 ]  
 

ที่ว่ามีรถนำ้ไท่ค่อยเห็นเลยจ้า มีแต่ฝุ่นเต็มเลยน่าเบื่อมากจะต้องรอๆๆๆอีกเท่าไร

เขียนโดย   คุณ พี่นาง

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 13.31 น. [ IP : 184.22.9.138 ]  
 

ของเก่าก็อยู่ได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหน มาสร้างปัญหาแล้วก็ไม่ค่อยออกมาดูแลปล่อยให้ประชาชนต้องรับกรรม คำขออภัยฟังดูก็ดีแต่ไม่จริงใจเลยในทางปฏิบัติ

เขียนโดย   คุณ คุณน้อย

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 13.37 น. [ IP : 184.22.10.78 ]  
 

ขอบคุณ อบต ที่มีกระดานสนทนานี้มีประโยชน์มากทำดีก็ขอชมเชย

เขียนโดย   คุณ นิยม

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 21.23 น. [ IP : 184.22.9.239 ]  
 

หจก.ฟ้าสร้างเข้ามาทำสัญญาหรือยังคะ

เขียนโดย   คุณ กมลวรรณ

วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 13.08 น. [ IP : 1.46.39.185 ]  
 

เห็นด้วยกับคุณน้อยค่ะ กล่าวได้ถูกต้อง

เขียนโดย   คุณ กมลวรรณ

วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 13.10 น. [ IP : 1.46.39.185 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)     2   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 4,125,346 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10