หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 
 
 
 

แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน

ส่งเสริมด้านสาธารณสุขในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมและบูรณาการ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 
 

 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชน และท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกัน

จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับชุมชน

ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์/บำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของตำบล โพกรวม
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน

จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

การบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 

บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ

ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ

จัดทำแนวเชื่อมป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย

การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
 
 

 
 

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานส่วนตำบล

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ของ อปท.

พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 4,439,390 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10