หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 
ชาวบ้านตำบลโพกรวม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชนบท อยู่ด้วยกันในลักษณะของเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และมีการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย
มีวัดในพื้นที่จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

วัดดาวดึงษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดราษฎร์ประสิทธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดโพกรวม (วัดใหม่สายเอเชีย) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดโคกพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพกรวม จำนวน 1 แห่ง
 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 7 หมู่ จำนวน 80 คน
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%      
 
 
ตารางแบบแสดงสถานการศึกษาในพื้นที่ตำบลโพกรวม
สังกัด ชื่อสถานศึกษา การจัดระดับการศึกษา สถานที่ตั้ง
  กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดโคกพระ อนุบาล- ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 4  
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ อนุบาล- ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 7
  อบต.โพกรวม ศพด. บ้านกลาง ก่อนวัยเรียน หมู่ที่ 7  
อบต.โพกรวม ศพด.วัดโคกพระ ก่อนวัยเรียน หมู่ที่ 4
 
 
 
มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง