หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 [ 13 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
คำสั่ง ที่ 289/2562 เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหหารส่วนตำบลโพกรวม [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)