หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในหนาวยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(งวดรายงาน 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 4 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)