หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phogruam.go.th/org...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phogruam.go.th/boa... https://www.phogruam.go.th/sta... URL 1 : คือ ข้อมูลผู้บริหาร
URL 2 : คือข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.phogruam.go.th/pro...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phogruam.go.th/pro... https://www.phogruam.go.th/pro... https://www.phogruam.go.th/pro... https://www.phogruam.go.th/pro... URL 1 : คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1
URL 2 : คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565
URL 3 : คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
URL 4 : คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phogruam.go.th/con...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.phogruam.go.th/pro...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phogruam.go.th/new...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.phogruam.go.th/web...
o9 Social Network https://www.phogruam.go.th/hom... เพจ ของ อบต.โพกรวม จะอยู่ด้านขวามือท่าน สามารถคลิก link เข้าสู่ Socail Network ได้เลย
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phogruam.go.th/hom... https://www.phogruam.go.th/web... https://www.phogruam.go.th/web... URL 1 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / นโยบายคุ้กกี้ จะอยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซค์
URL 2 : หน้าหลัก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
URL 3 : หน้าหลัก นโยบายคุ้กกี้
 
  (1)     2      3      4      5