หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.โพกรวม
'' สร้างความสามัคคี เกษตรมีระบบชลประทานทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมเป็นที่พึ่งของประชาชน ''
นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสุเทพ พรหมผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโพกรวม
อบต.โพกรวม
1
2
3
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญข [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง รายชื่อครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อน ไ [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
 
  
 
 
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอเชิญชวน [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.คอทราย ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทับยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการ ผุ้ด้อยโอ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.โพกรวม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ชัย รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.โรงช้าง การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่19/2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ค่ายบางระจัน ผลประโยชน์ซํบซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.ต้นโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ดำเนินการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาทบทวนเ [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.ต้นโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒน [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ต้นโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ดำเนินการประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบปร [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.โพทะเล ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุ [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.สระแจง สรุปผลการประมาณราคา ปร.4 และ ปร.5 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 11 โครงการ จำนวน [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซ [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านหม้อ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.โพทะเล กิจกรรม Big Cleaning Day [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.วิหารขาว [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ทับยา กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำตาล ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ผุ้ที่ครอบครองที่ดินและสิ่งป [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.โพสังโฆ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.จักรสีห์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 
  
 
 

วัดใหม่สายเอเซีย
 

วัดราษฎร์ประสิทธิ์
 
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
 
  
 
 
test (2 มิ.ย. 2563)    อ่าน 2  ตอบ 0  
สมาชิกสภา อบต.สามารถเสนอญัตติเพื่อให้สภา อบต.อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โดยมีนายกฯ อ (26 ก.พ. 2563)    อ่าน 52  ตอบ 2  
การเขียนโครงการ (3 ก.พ. 2563)    อ่าน 155  ตอบ 0  
แก้ไขแบบต้องรับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (3 ก.พ. 2563)    อ่าน 74  ตอบ 0  
 
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 


อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ อบต.โพกรวม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเฝ้าระวังใ [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 31 


กิจกรรมส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 34 


โครงการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และจัด [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 58 


โครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดสิง [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 55 


โครงการส่งต่อความสุขและสร้างรอยยิ้มให้ผู้ป่วยติดเตียงตำบลโพกรวม [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 54 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพ [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 71 


งาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 71 
  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โพกรวม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านอินเตอร์เน็ต
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-047-3789
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803 , 036-511-072
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
จำนวนผู้เข้าชม 12,027,144 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10