การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
 

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยอาจารย์เพชร โพสาราช

....หละแล้ว
แนวทางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ก็ออกมา ชัดเจนยิ่งขึ้น*****

หนังสือ ด่วยที่สุด ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ ว.179
ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
เรื่อง แนวทางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานของรัฐ

สาระ/ ข้อแนะนำ
****สำหรับพี่-น้อง ชาวท้องถิ่น ครับ***

ให้ดำเนิาการจัดซื้อ ตามข้อ 2 โดยเฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา 56(2)(ข) ตามแนวทางหนังสือสั่งการ คือ..

**** ข้อ 2.1.1 กรณีหน่วยงานไม่มีภาชนะใช้จัดเก็บ****
โดยให้ซื้อโดยตรงจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใดก็ได้ ที่เค้าให้เครดิต (ปั้มใดก็ได้ ที่เค้าให้เครดิต)

วิธีดำเนินการ.... ขั้นตอนที่ 1 (ทำรายงาน)

ข้อ 1 การจัดทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้ดำเนินการตามระเบียบข้อ 22 (ทำมือ) ไม่ต้องบันทึกในระบบ e-gp ได้รับการยกเว้น ตาม ว .322 ข้อ 2.2.5 \"กรณีซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน 10,000 ลิตรและไม่มีภาชนะเก็บรักษา

ข้อ 2 รายงานขอซื้อที่เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ (นายก เห็นชอบ)
ให้ดำเนินการ หรือระบุข้อมูล ตามกฏกระทรวงการคลัง : การกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ : นั้นก็คือ อ่านหรือถือปฏิบัติตาม กฏกระทรวง ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (ฉบับแรกๆ )
ตามข้อ 1 จัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง
ตามข้อ 4 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องมีบันทึกข้อตกลงซื้อจ้าง แต่ให้มีหลักฐานในการซื้อจ้าง
ตามข้อ 5 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท ให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรวจรับพัสดุ
จากข้อ 2 ข้างต้น สรุป...
(1) รายงานขออนุมัติวงเงินจัดซื้อไว้ไม่เกิน 100,000 บาท (ข้อ 22 (4) ขอไว้ 100,000 บาท )
(2) ไม่ต้องมี หรือทำบันทึกข้อตกลงใดๆ
(3) แต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใด/บุคคลหนึ่ง (ก็คนที่ไปเติมน้ำมันหละ )

ข้อ 3 ให้ถือว่า..รายงานขอซื้อตาม ข้อ 1-2 เป็นรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจัดซื้อในแต่ละครั้งตลาดเวลาการจัดซื้อ.
ข้อ 4 ให้ทำการตรวจสอบวงเงินสะสม ครบ หรือใก้ลจะครบ (ครบหรือใกล้ครบ 100,000 บาท ที่ขอเครดิตไว้หรือยัง)
ให้เจ้าหน้าท่ีดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อฉบับใหม่.

ขั้นตอนที่ 2 ...การดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (เห็นชอบตามรายงาน ขั้นตอนที่ 1) แล้ว

**การจัดซื้อ กรณีปั้มนำ้มันเชื้อเพลิงให้เครดิต
แก่หน่วยงานของรัฐ***(ให้เครดิต อบต/เทศบาล) ดังนี้
(1) การจัดซื้อน้ำมันแต่ละครั้ง ให้จัดทำเป็นใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่สถานีบริการน้ำมันจัดหาให้ (หรือตามแบบฟอร์ม ท่ีหน่วยงาน และสถานีบริการได้ตกลงกัน)
****โดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ให้มีสำเนาด้วย)
กรณีไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภท ปริมาณ และราคา น้ำมันเชื้อเพลิง อาจเว้นรายเ * * * ยดดังกล่าวไว้ก่อนก็ได้...
หมาเหตุ..: หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี มี 2 ประเภท (1) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี โดยผอ.กองคลัง (2) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี โดยการแต่งตั้งหรือมอบหมายจาก (นายก...)

(2) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ส่งมอบใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนหนึ่ง ให้แก่ ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ผู้ไปเติมหรือพนักงานขับรถยนต์ แล้วแต่กรณี)
ภายหลังจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จแล้ว
(เติมแล้ว) ให้เขียนข้อความในใบบันทึกรายการขาย (บิลน้ำมัน) ที่ปั้มออกให้ ว่า \" ได้รับนำ้มันเชื้อเพลิงไว้ครบถ้วนแล้ว\" พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้
จากนั้นให้มอบเอกสาร (บิล)นั้นให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้ โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุแล้ว...
เมื่อถึงกำนด (สิ้นรอบบิล/สิ้นเดือน) ผู้จัดการสถานีบริการ(ปั้ม) จะทำการสรุปรายการละเ * * * ยด ส่งเอกสารเพื่อขอรับการเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยงาน......เจ้าหน้าท่ีพัสดุตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน แล้วดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ (ปั้ม) ต่อไป..

สรุปขั้นตอน ที่ 2 การจัดซื้อน้ำมัน
(1) ผอ.กองคลัง หรือ หน.เจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
(2) พนักงานขับรถยนต์ หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย ไปเติมน้ำมัน
(3) เติมแล้ว ให้ลงนามใน บิลน้ำมัน \"ว่า ได้รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงครบถ้วนตามรายการแล้ว\" ลงชื่อกำกับไว้
(4) นำสำเนา บิล นั้นมามอบให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้..
(5) เมื่อครบรอบ (บิล/เดือน) ผู้จัดการสถานี(ปั้ม) สรุปรวบรวมรายละเ * * * ยด นำส่งหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อไป...

ขั้นตอน ที่ 3
การจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

(1) จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง (เิตมแต่ละครั้ง)
ให้เจ้าหน้าท่ี บันทึกรายการ ในทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามแบบกำหนด..
(2) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายก) ควบคุมให้มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
***ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ(นายก)ทราบทุก 3 เดือน ( 3 เดือน รายงาน 1 ครั้ง)...

นี้คือสาระสำคัญ นอกนั้น อ่านทำความเข้าใจ
ตามแต่ กรณี ครับ

เพชร โพสาราช
11/4/2561

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 11.35 น. [ IP : 110.77.159.22 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803 , 036-511-072
จำนวนผู้เข้าชม 2,318,151 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com