แนวทางการชี้แจงการจัดซื้อ
 

แนวทางการชี้แจงการจัดซื้อ โดยอาจารย์เพชร โพสาราช

**** ชี้แจงการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน*****

รูปแบบ หรือขั้นตอนการชี้แจง หรือการให้ถ้อยคำ...ในกรณีถูกตรวจใกรณีต่างๆ นำไปเป็นแนวทาง......
ตอบหรือชี้แจง ได้ครับ....

ท่านเป็นปลัดเทศบาล...และสถานะหนึ่ง คือ เพื่อน ....ผม บอกว่า....

\"จังหวัดมีหนังสือถึงเทศบาล ตีหน้าซองตัวแดง \"ลับ\" เนื้อหาสาระหนังสือ อ่านแล้ว สรุปให้เทศบาลรายงานขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ที่ได้จัดซื้อ ปี 2559\"...

ถาม ! ผมว่า** จะชี้แจง แนวทางแบบใด....
*************จริงแล้ว เข้าใจว่า ท่านปลัด (เพื่อน) คงพอชี้แจงได้ แต่เพราะด้วยความวิตก....ท่ีอยู่ๆ จังหวัดมีหนังสือแจ้งว่าจะทำการตรวจสอบการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ และแนบหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว 1969 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ของอปท. ทำเสมือนว่า \" เทศบาลมีการทุจริตแล้ว อย่างนั้นแหละ
พอเห็นหนังสือ ตีหน้าซองว่า \"ลับ\" จึงตกใจ.....เบลอๆ.....ครับ.

ขอแนะนำแนวทางให้เพื่อน และพี่-น้อง ท้องถิ่น ที่อยู่ในสถาะหรือสถานเดียวกัน ในการเขียนตอบ หรือชี้แจง ข้อตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยตรวจสอบ มีขั้นตอน พอสังเขป ดังนี้

(1) ความเป็นมาของโครงการ..(ขั้นตอนการจัดทำโครงการ)
-มีแผนพัฒนา /ประชาคม/ ระบุเป้าหมายน/วัตถุประสงค์....
-การบรรจุในงบประมาณรายจ่าย /การนำเข้าเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี /คำชีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี....
-ราคาตามบัญชีมาตรฐานสำนักงบประมาณ หรือ ราคาตามท้องตลาด

(แนบเอกสาร....)

(2) ขันตอนการจัดทำรายละเ * * * ยดคุณลักษณะ(สเปก) และการกำหนดราคากลาง....
-มีการแต่งตั้งกรรมการ หรือมอบหมายบุคคล...
-มีกระบวนการหรือขั้นตอน การหาราคากลาง หรือขั้นตอนการกำหนดสเปกอย่างไร (อธิบายพอสังเขป)
-แนบเอกสารรายงานการประชุมกรรมการ หรือบันทึกรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่เสนอรายงาน นายก....)

(3) ขั้นตอนการประกาศ/ ประกาศราคากลาง..
-ลงประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.
-ประกาศราคากลางในระบบ E-GP
-ประกาศราคากลางในเว็ปไชค์หน่วยงาน
(แนบหลักฐาน)
-ลงประกาศ/เอกสารประกวดราคา ในระบบ
E-GP (แนบหลักฐาน)

(4) ขั้นตอน การจัดซื้อ(พิจาณาผลการประกวดราคา)
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาผลประกวดราคา
-อธิบายขั้นตอน การดำเนินการของ คณะกรรมการ โดยย่อ...เช่น
การตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วม
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ
การตรวจสอบสเปก/ราคา ของผู้ยื่นซอง
(แนบรายงานการประชุมกรรมการ....)

(5) ขั้นตอนการจัดทำสัญญา
ทำสัญญาเมื่อ...
ส่งสัญญาให้สตง.....
ส่งสัญาสรรพากร.....
(แนบหลักฐาน.........)

(6) ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุ
-ผู้ขายแจ้งส่งมอบเมื่อ.......
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรัลบเมื่อ....
-อธิบายขั้นตอนกระบวนการตรวจรับพัสดุ พอสังเขป (พร้อมแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการ...)

(7) ขั้นตอนการเบิกจ่างเงิน...
-การจดทะเบียบคูมือ(โอนกรรมสิทธิ์ใเทศบาล.......เมื่อ.....
-จ่ายเงินเมื่อ.....................
(แนบหลักฐาน)

(8) การใช้ประโยชน์ หรือความคุ้มค่า...
-โดยให้รวบรวมสถิติขยะตกค้างหรือปริมาณการจัดเก็บขยะมูลฝอยก่อนซื้อรถ...เป็นอย่างไร....
และประมาณขยะตกค้างหรือการจัดเก็บขยะมูลฝอย หลังจากซื้อรถ ...เป็นอย่างไร.
- (ประมาณขยะลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่...)
- และให้แสดงตารางหรือแผนการปฏิบัติงานในแต่ละวัน อย่างชัดเจน.....(เป็นข้อมูลเชิงประจักว่า เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน หรือได้ประโยชน์จากการจัดซื้อรถขยะ
จริง)

**** นี้คือขั้นตอนการชี้แจง ภาพรวมของโครงการ.******

(9) อาจเป็นขั้นตอน ที่อาจชี้แจงเฉพาะที่หน่วยตรวจสอบต้องการทราบอย่างละเ * * * ยด หรือมีข้อสงสัย เป็นพิเศษ...
( -เฉพาะกรณีว่าอาจมีมูลทุจริต...) ประเด็นนี้ไม่อาจบอกได้ว่า จะต้องชี้แจงอย่างไร เพราะไม่ทราบข้อมูลหรือข้อกล่าวหาร.....กรณีนี้ ยินดีปรึกษา..เป็นเคสๆ ครับ...

ซึ่งข้อแนะนำข้างต้น เพื่อนๆ นำเป็นไปแนวทางการตอบ .........ข้อการตรวจสอบได้......ครับ

*******ขอให้ copy ไว้ ครับ...***อาจเป็นประโยชน์ไม่มาก ก็น้อย..

สวัสดัวันอาทิตย์

เพชร โพสาราช
22/4/2561

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 11.34 น. [ IP : 110.77.159.22 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803 , 036-511-072
จำนวนผู้เข้าชม 2,318,149 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com