ท่านต้องการให้ อบต.โพกรวม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านอินเตอร์เน็ต
 
 
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 0 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 2 
ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมนึก ขวัญมงคล [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 2 
ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมจิตร์ ดีสมบัติ [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 1 
ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายทองพูน อินอ่วม [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 0 
 
อบต.โรงช้าง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.โพสังโฆ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ไม้ดัด ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการ แ [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมนึก ขวัญมงคล [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมจิตร์ ดีสมบัติ [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายทองพูน อินอ่วม [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นางแสวง ด้วงอิ่ม [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นางอำนวย ชูชัยมงคล [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นางภรณ์ณภัส ตั้งอยู่ [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำตาล ขอเชิญเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.ท.บ.๕) [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมนึก ขวัญมงคล [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายวรวุฒิ บุญเกิด [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นางจิราพร คุโม [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.โพกรวม ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางเลา-บ [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.โพกรวม ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัด [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกระบือ ควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม กิจกรรมการทำขนมตาล ข [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ไม้ดัด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6,9,11 ต.ไม้ดัด และ ม.8,9,13 ต.เชิงกลัด [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ แจ้งคณะผู้บริหารอบต. สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โรคพิษสุนัขบ้า [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ แจ้งลงทะเบียนผู้ประกอบการพร้อมกัน 10-30 พฤศจิกายน 2 [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
     
 

วัดใหม่สายเอเซีย
 

วัดราษฎร์ประสิทธิ์
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2542 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2560 ]
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร กค. มท 0803.3/ว2540  [ 16 พ.ย. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 16 พ.ย. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2518  [ 16 พ.ย. 2560 ]
การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6499  [ 16 พ.ย. 2560 ]
การจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ ด่วนมาก กยผ. มท 0815.2/ว2503  [ 16 พ.ย. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว9504  [ 15 พ.ย. 2560 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและขอประเมินวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2511 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2498  [ 15 พ.ย. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 2 กพส. มท 0810.5/ว2478  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2486  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2513  [ 15 พ.ย. 2560 ]
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2514  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2512  [ 15 พ.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2515  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552 และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท.พ.ศ.2553 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2517  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2499 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด กพส. มท 0810.5/ว6473  [ 14 พ.ย. 2560 ]
แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนชื่อและการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.6/14141,14138  [ 14 พ.ย. 2560 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตาม เร่งรัด ให้ อปท.ในเขตจังหวัดรายงานข้อมูล และยืนยันสถานะการรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2454  [ 14 พ.ย. 2560 ]
ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2485  [ 14 พ.ย. 2560 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว2422  [ 13 พ.ย. 2560 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา กศ. มท 0816.3/ว2481  [ 13 พ.ย. 2560 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว2480  [ 13 พ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร ) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14148-14218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2560 ]
 
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3897 ยกเลิกการประชุม  [ 29 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3885 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  [ 28 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.1/3016 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2559 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/๗๙๙ การดำเนินการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ [ 27 ก.ค. 2559 ]   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.  [ 7 มิ.ย. 2559 ]   
แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาค [ 29 มิ.ย. 2559 ]   
395/2558 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  [ 18 ก.ย. 2558 ]   
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  [ 3 ก.ค. 2558 ]   
 
การประกันความชำรุดบกพร่อง ของานก่อสร้าง (11 ต.ค. 2559)    อ่าน 2502  ตอบ 2  
หารือแนวทางปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีวาตภัยเสียหายห (20 ก.ย. 2559)    อ่าน 4844  ตอบ 2  
การรับรองกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง อบต.มีอำนาจหน้าที่หรือไม่ มีคำตอบ (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 2986  ตอบ 1  
     
 
อบต.โพสังโฆ (+++ใครเคยปวดตามแข้งตามขา++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสารอั (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ขอความอนะเคราะห์ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8 พ.ย. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การร้องเรียน / การอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (30 ต.ค. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การตรวจการจ้างก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือกรอบระยะเวลาการวินิจฉัยข้อทักท้วงของ ผวจ. (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 132  ตอบ 1
อบต.จักรสีห์ เรื่องยื่นไว้อาลัยในหลวงวันที่13 นี้ (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.จักรสีห์ ร้านอุปกรณ์ประดิษฐ์ ดอกไม้จันดอกไม้ประดิษฐ์ (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.บ้านแป้ง จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 1185  ตอบ 1
อบต.โพสังโฆ สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ ((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 63  ตอบ 0

  

สบู่สมุนไพร  

ของชำร่วย  
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803 , 036-511-072
จำนวนผู้เข้าชม 1,360,145 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com