ท่านต้องการให้ อบต.โพกรวม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านอินเตอร์เน็ต
 
 
ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมนึก ขวัญมงคล [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 1 
ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายวิชัย อินทร์ประยงค์ [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 1 
ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมจิตร์ ดีสมบัติ [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 1 
ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมจิตร์ ดีสมบัติ [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 0 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ [ 18 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมนึก ขวัญมงคล [ 26 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายวิชัย อินทร์ประยงค์ [ 26 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมจิตร์ ดีสมบัติ [ 26 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมจิตร์ ดีสมบัติ [ 26 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างาม การประชุมประจำเดือน ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ อบต.ท่างามและกา [ 23 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่างาม กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่างามร่วมกับบ้านกลางผู้สูงอายุตำบลท่า [ 23 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่างาม การรับ ผศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาลัยและมานุษยวิทยา คณะรัฐ [ 23 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่างาม การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับอำเภอเมือง จ.เพชรบุรี [ 23 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่างาม โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 [ 23 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่างาม เวทีประชุมคณะทำงาน โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มคืนสู่ชุมชนตำบลท่างามเพื่ [ 23 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่างาม การให้ความรู้และข้อมูลการจัดสวัสดิการชุมชนแก่นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที [ 23 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่างาม ฝึกทักษะการว่ายน้ำ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลท่างาม [ 23 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่างาม การรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 23 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่างาม การบรรยายสรุปนำเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ #วิ [ 21 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 17 
อบต.โพทะเล [ 21 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.โพทะเล วันที่ 6 เมษายน 2560 เกิดเหตุไฟไหม้ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพทะเล [ 21 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื [ 20 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.จักรสีห์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 20 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.โพทะเล จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2560 (4เม.ย.60) [ 20 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.จักรสีห์ สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ ตามแผนปฏิบัติการ \\\\\\\ [ 20 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.จักรสีห์ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ [ 20 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ [ 20 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ [ 20 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม โครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลโพกรวม [ 20 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.จักรสีห์ การประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 [ 20 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
     
วัดใหม่สายเอเซีย
วัดราษฎร์ประสิทธิ์
 
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5/2560 ด่วนมาก กศ.  [ 25 เม.ย. 2560 ]
โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว853  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2185  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2560 ]
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สล. มท 0801.3/ว37  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว840  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว837  [ 25 เม.ย. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว823  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 สน.คท  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว828  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว826  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2072  [ 24 เม.ย. 2560 ]
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว820  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ กพส. มท 0810.5/ว814  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ตามมาตรา 99 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว815  [ 21 เม.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0808.2/4342-4391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว811  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว804,4836  [ 20 เม.ย. 2560 ]
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว 805  [ 19 เม.ย. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว797  [ 18 เม.ย. 2560 ]
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว798  [ 18 เม.ย. 2560 ]
การติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว795  [ 18 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-30 กค. มท 0803.3/ว793 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2560 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. [เอกสารแนบท้าย 1] [เอกสารแนบท้าย 2] [การขอทราบผลคะแนนการประเมิน] [หนังสือเรียกรายงานตัวครั้งที่ 1]  [ 12 เม.ย. 2560 ]
 
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ... [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม [ 15 ต.ค. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3897 ยกเลิกการประชุม [ 29 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3885 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น [ 28 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.1/3016 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2559 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/๗๙๙ การดำเนินการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ [ 27 ก.ค. 2559 ]   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. [ 7 มิ.ย. 2559 ]   
แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาค [ 29 มิ.ย. 2559 ]   
395/2558 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 18 ก.ย. 2558 ]   
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 ก.ค. 2558 ]   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง [ 27 มิ.ย. 2558 ]   
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ครั้งที่ 3 (เอกสารโครงการ,แบบต [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
จ.สิงห์บุรี จัดชี้แจงสื่อสารมวลชน ระมัดระวังในการนำเสนอข่าว ตามนโยบาย คสช. อย่างเคร่งครัด [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
ใบสมัครรับคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 23 มิ.ย. 2558 ]   
ปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาค [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
รูปเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน และ รูปเสื้อจักรยานพระราชทาน [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
เอกสารโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน "สิงห์บุรีจะก้าวไปทางไหน ถ้าประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน" [ 11 มิ.ย. 2558 ]   
รายละเอียดการจัดงาน "มหกรรม เจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015" ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2558 [ 27 พ.ค. 2558 ]   
กำหนดเปิดงาน "มหกรรม เจ้าพระยา ป่าสัก EXPO 2015" [ 27 พ.ค. 2558 ]   
เชิญซื้อกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงาน “เจ้าพระยา-ปาสัก 2015 Expo” ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 58 ณ สวนอุตสาหกรรม เห [ 26 พ.ค. 2558 ]   
รายละเอียดโครงการค่ายข้าวปี 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]   
ผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
 
การปรับผู้รับจ้างผิดสัญญา (11 เม.ย. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0  
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 46  ตอบ 3  
การบอกเลิกสัญญาจ้าง (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 79  ตอบ 0  
     
 
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (17 เม.ย. 2560)    อ่าน 12422  ตอบ 76
อบต.โพกรวม การปรับผู้รับจ้างผิดสัญญา (11 เม.ย. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.น้ำตาล รับเบี้ยผู้สูงอายุ (7 เม.ย. 2560)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ท่างาม สอบถามตำแหน่งว่างคะ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 90  ตอบ 1
อบต.โพกรวม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 46  ตอบ 3
อบต.โพสังโฆ ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การบอกเลิกสัญญาจ้าง (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 79  ตอบ 0
อบต.โพกรวม เรื่อง ค่าปรับ กับ เงินเพิ่ม ภาษีโรงเรือนฯ (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส (15 มี.ค. 2560)    อ่าน 23  ตอบ 0

  
สบู่สมุนไพร
ของชำร่วย
  
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-523-867
จำนวนผู้เข้าชม 925,807 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com